Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Industries served
Compressors
Solutions
Products
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
Products
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Products
Industrial Tools & Solutions
Air line accessories
Products
Air line accessories
Air line accessories
Air line accessories
Drilling solutions
Material removal tools
Products
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Vacuum solutions
Home of industrial ideas - male

Home of industrial ideas

Great ideas drive development. We have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873.

莫sum膩 par Atlas Copco grupu

Apkalpojam klientus vair膩k nek膩 180 valst墨s, nodro拧inot izstr膩d膩jumus un pakalpojumus, kas v膿rsti uz produktivit膩ti, energoefektivit膩ti, dro拧墨bu un ergonomiku.

Atlas Copco grupai, kas dibin膩ta 1873. gad膩, ir vair膩k nek膩 140 gadu pieredze inov膩cij膩s, kuru m膿r姆is ir ilgtsp膿j墨ga produktivit膩te. Grupas uz艈膿mumu izstr膩d膩jumi un pakalpojumi ietver kompresorus, vakuuma risin膩jumus un gaisa apstr膩des sist膿mas, konstrukcijas un ieguves apr墨kojumu, mehaniz膿tus instrumentus un mont膩啪as sist膿mas.
M奴su klienti atrodas vis膩 pasaul膿. Vi艈iem m膿s esam k膩ds viet膿jais uz艈膿mums, bet vienlaikus Atlas Copco grupa ir glob膩ls uz艈膿mums ar resursiem da啪膩d膩s pasaules viet膩s.

Atlas Copco darb墨ba ple拧as vair膩k nek膩 180 valst墨s, ieskaitot pa拧as grupas darb墨bas, kuras tiek veiktas vair膩k nek膩 90 valst墨s.

Izstr膩d膩jam inov膩cijas un ra啪ojam vair膩k nek膩 20 valst墨s. Ra啪o拧ana galvenok膩rt noris Be募模ij膩, Zviedrij膩, V膩cij膩, Savienotaj膩s Valst墨s, Indij膩 un 亩墨n膩.

Ieguves r奴pniec墨ba, klin拧u izrakumi, civil膩 in啪enierija
B奴vniec墨bas, nojauk拧anas un ce募u b奴ves tehnika

Skat墨t partneru sarakstu

Gaisa kompresori, vakuums奴k艈i, industri膩l膩s g膩zes
|